top of page

Covid-19 Open brief

Saint-Vide Leegbeek neemt kennis van de lockdownmaatregelen in verband met de COVID19-epidemie en stuurt een open brief aan de stedelijke autoriteiten van Brussel Hoofdstad. De quarantineregele geldt voor iedereen. De 6,5 miljoen vierkante meters leegstand dienen onderzocht te worden als oplossing.

[Vind onze voorstellen in Orientation # 3]

Oriëntatie #1
Gebruik de middelen die er zijn om solidariteit te creëren. Maak gebruik van de 6,5 miljoen vierkante meter leegstand in Brussel.

 

Deze brief heeft als doel een solidaire alliantie te vormen tussen burgers, informele collectieven, verenigingen en de formele structuren in de strijd tegen de verspreiding van het COVID-19 virus, ten goede van iedereen. Met of zonder papieren, met of zonder huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 

We nodigen publieke instanties die in bezit zijn van leegstaand patrimonium zoals scholen, internaten, kazernes, kantoorgebouwen en woningen uit om een collectief en inclusief antwoord te formuleren op de strijd tegen de verspreiding van het virus.
 

Betekent zonder woning zonder bescherming?
De recente maatregelen van de Belgische overheid houden op geen enkele manier rekening met personen die op straat leven.
Leven zonder huisvesting en in ballingschap maakt de toegang tot de gezondheidszorg erg moeilijk. Het immuunsysteem van personen die op straat leven is meestal al verzwakt en wordt daarom een gemakkelijk doelwit voor het virus. Het is onze plicht om deze personen te beschermen..

 

De Belgische overheid beveelt om thuis te blijven om zo de pandemie in te perken. Personen die op straat leven hebben per definitie geen thuis waar ze kunnen blijven. In plaats van oplossingen voor de bescherming en huisvesting van mensen op straat voor te stellen, zijn we getuige van een criminalisering en marginalisering van mensen die al op straat leven.
 

De burgers, verenigingen en structuren achter deze open brief doen een beroep op de verantwoordelijkheid van de publieke instanties. Brussel telt op dit moment 6.5 miljoen vierkante meter leegstand waarvan 40% structureel leeg staat (vooral kantoorgebouwen). Om de quarantainemaatregelen voor iedereen te laten gelden, ook voor degenen die geen thuis hebben, is het noodzakelijk dat mensen die leegstaand en bewoonbaar patrimonium bezitten dit ter beschikking stellen.
 

Het is daarom essentieel dat de publieke instanties onmiddellijk een operationeel antwoord formuleren op de quarantaineverplichting met de middelen die voorhand zijn. De analyse van het leegstaand woningenpark en het vervolgens ter beschikking stellen van de geschikte gebouwen voor de personen op straat is een noodzakelijke eerste stap.

Oriëntatie #2
Recht op gezondheid en bescherming voor alle stadsinwoners. Met en zonder papieren, met en zonder behuizing.
De 20e gemeente roept haar medegemeenten op zich uit te spreken over de meervoudige schendingen van de mensenrechten die momenteel aan de gang zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Deze misdrijven zijn inbreuken op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die België heeft toegezegd te zullen respecteren via zijn bekrachtiging.
 

Als burgers hebben wij de plicht u deze inbreuken te verduidelijken en hebben wij de mogelijkheid om deze voor het EHRM te brengen.


✱ De huidige behandeling van personen op straat is een ontkenning van de menselijke waardigheid en wijkt af van het principe van broederschap tussen mensen (artikel 1 en 2).

✱ De quarantainemaatregelen zijn van toepassing op alle wezens die op het grondgebied aanwezig zijn. Zonder enige voorgestelde oplossing wordt toegang tot de bescherming van personen bij wet echter onmogelijk gemaakt (artikel 7).

✱ De sluiting van het Petit Château belemmert de asielprocedures in België en voegt een ander niveau van complexiteit en onwaardigheid toe aan de discussie, waardoor wordt afgeweken van de artikelen 13 en 14 die beschermen tegen vervolging en het recht op asiel voor iedereen autoriseren..

✱ Iedereen heeft recht op een levensstandaard die de gezondheid en het welzijn van zichzelf en hun gezinnen garandeert, inclusief voedsel, kleding, huisvesting, medische zorg en de nodige sociale voorzieningen. (Artikel 25).

Burgers, informele collectieven, verenigingen en hun bondgenoten hekelen deze schendingen van waardigheid en broederschap in tijden van crisis ten zeerste.
 

Bij gebrek hieraan bieden wij weerstand. Als er geen substantiële reactie van jullie kant volgt, zullen onze bewoners zich organiseren volgens hun middelen om iedereen in veiligheid te houden, met en zonder papier, met en zonder behuizing.

Oriëntatie #3
Vertrek uit deze crisissituatie.
Zet nu koers voor een geïntegreerd beleid voor onvoorwaardelijke toegang tot huisvesting en de strijd tegen leegstand in Brussel.

 

Brussel telt op zijn minst 4200 daklozen. (gebaseerd op cijfers van Strada & Bruss’Help, 2018)
 

We zullen dit cijfer gebruiken als basis voor de volgende schattingen en voorstellen, hoewel het echte cijfer waarschijnlijk veel hoger ligt, gezien de moeilijkheid om alle soorten dakloosheid vast te stellen.
 

Voorstel 1. Spreek de vijver van lege vierkante meters in Brussel aan
 

Om effectief te zijn, moet deze maatregel worden gekalibreerd rekening houdend met:

●  reële woonbehoeften. 1 dakloze = 1 bed.

●  leegstaande openbare eigendommen die zonder zware aanpassingen kunnen worden gemobiliseerd
●  leegstaand privé-eigendom dat zonder zware aanpassingen kan worden gemobiliseerd op verzoek

●  de complementariteit tussen de verschillende gemeenten van Brussel Hoofdstad

Saint-Vide-Leegbeek juicht de eerste inspanningen in samenwerking met de federatie van hoteliers toe.
Deze maatregel komt niet toe aan de onmiddellijke behoefte van 4.200 bedden, maar het stelt ons in staat om verschillende operationele pistes te overwegen:

 

●  de inspanningen van de hotelfederatie voltooien door leegstaand openbaar bezit in elke gemeente te mobiliseren

●  de inspanningen van de hotelfederatie ondersteunen door middel van financiële compensatie (direct of via belastingvrijstelling)

●  een beleid van tijdelijke aanvraag van hotelkamers implementeren
 

Om de inspanningen eerlijk te verdelen tussen elke gemeente, zou een basisregel kunnen worden vastgelegd. 4.200 daklozen dus 4.200 bedden tussen 19 gemeenten. Of 221 bedden die onmiddellijk door elke gemeente worden voorzien.
Deze basis maakt het mogelijk om twee pistes voor te stellen:

 

●  een gelijkwaardige overeenkomst tussen elke gemeente om zich in solidariteit in te zetten om 221 bedden vrij te maken door beschikbare middelen te activeren: hotelkamers, leegstaand publiek onroerend goed, leegstaand particulier onroerend goed

● een compenserende overeenkomst die voortbouwt op de complementariteit tussen gemeenten om uiteindelijk het doel van 221 bedden of equivalent per gemeente te bereiken: een belangrijke verzoek aan de gemeenten om indien nodig andere gemeenten bij te staan om hun 221 bedden te produceren.
 

Soorten vastgoed die bedoeld worden:

● gebouwen en infrastructuur in goede staat, met toegang tot sanitair, elektriciteit en stromend water
● particuliere kantoorpanden die moeten worden gevorderd wegens leegstand sinds meer dan 5 jaar

● infrastructuur in publiek bezit: kazernes, internaten, scholen, gymzalen

● gebouwen in particulier en/of publiek bezit die leeg staan op instructie van stedenbouwkundig document, in afwachting van werken of in afwachting van invulling.

● grootschalige privé- en/of publieke gebouwen met infrastructuur voor collectief koken

● privé- en/of publieke gebouwen binnen stedelijke projectgebieden waarvan de

voortgang wordt geblokkeerd door de lockdown

● door het maatschappelijk middenveld geïdentificeerde particuliere en/of publieke gebouwen


 

Voorstel 2. Legitimeer, ondersteun en bescherm daklozen, mensen in ballingschap en solidaire burgers.

Saint-Vide-Leegbeek vraagt uitdrukkelijk aan alle stedelijke autoriteiten van Brussel Hoofdstad om het grootste respect te tonen voor burgers, informele collectieven, associatieve structuren, daklozen en personen op de vlucht.

Al deze mensen maken deel uit van de stad. Elke stem telt.
Zelfs als die onhoorbaar is, ook als die enkel op doorreis is, ook wanneer die niet bijdraagt aan het bruto stedelijk product, ook wanneer die wel een bewoner maar geen burger is.


In die zin eist Saint-Vide-Leegbeek van haar medegemeenten:

 

●  in hun beleidsteksten te specificeren dat er geen enkele uitzetting zal plaatsvinden

tot de opheffing van de quarantainemaatregelen

● in hun beleidsteksten te specificeren dat geen enkele burger, met respect voor de

maatregelen van ‘social distancing’, direct of indirect strafbaar zal worden gesteld

voor solidariteit met een kwetsbaar publiek

● zo spoedig mogelijke toegang tot quarantaine en dus een dak in te voeren voor de

Brusselse stadsbewoners die op straat leven. Anders zullen onze burgers hun eigen middelen gebruiken om aan deze behoefte te voldoen en kunnen zij ook de vervolging van de Belgische Staat nastreven wegens niet-eerbiediging van de fundamentele mensenrechten tijdens deze periode van gezondheidscrisis.
 

Voorstel 3. Stel een alomvattende strategie op voor de bewerkstelliging van het recht op wonen.
 

Saint-Vide Leegbeek biedt aan om deel te nemen aan de creatie en animatie van een transversale en operationele groep op het gebied van de strijd tegen leegstand, de onvoorwaardelijke toegang tot huisvesting, migratie, volksgezondheid en inclusie in de stad. 


Deze groep kan nu worden gemobiliseerd om één of meerdere aanbevelingen concreet te maken die nu op de agenda staan door de verspreiding van het virus.

 

Deze groep zal meer algemeen dienen tot:
 

●  Gemeenschappelijke doelstellingen bepalen voor de 20 gemeenten wat betreft

onvoorwaardelijke toegang tot adequate woningen de strijd tegen leegstand in

Brussel.

●  Een protocol ontwikkelen tegen dakloosheid over de partijen heen en met respect

voor het onvoorwaardelijk recht op adequate huisvesting

●  Een projectschema en een schatting van de menselijke kosten en technieken die

nodig zijn voor de remobilisatie van het lege openbare park gedurende 5 jaar

ontwikkelen

●   Een operationele toolbox voor de strijd tegen leegstand ontwikkelen (vordering,

publieke politiek zoals OPAH-RU in het Franse systeem, oprichting van geconventioneerde sociale huisvesting)Deel dit bericht met al uw medeburgers en politieke contacten

bottom of page